logo Ribalta-logo-rosa             carta eche insti

Proves lliures per obtenir els títols de tècnic i tècnic superior de FP 2017

Proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic i Tècnic Superior

de Formació Professional

(proves lliures, DOGV núm. 7947, 30 de desembre de 2016 )

 

1. Calendari general

 

Inscripció:

del 13 al 24 de febrer del 2017

Llistes provisionals d’admesos i exclosos:

9 de març del 2017

Presentació de reclamacions:

del 9 de març al 4 d’abril

Llistes definitives d’admesos i exclosos:

7 d’abril

Anul·lació de la matrícula:

del 7 de març al 6 d’abril

Realització de les proves:

entre el 3 i el 9 de maig del 2017

 

El calendari concret d’actuacions per orientar l’alumnat s’haurà de publicar abans del 28 d’abril del 2017

 

2. Documentació que cal presentar

 

• Sol·licitud d’inscripció (annex iii)

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18254_BI.pdf

La sol·licitud (les tres còpies) s’ha de presentar en un sol centre i es recomana la utilització del navegador Internet Explorer

• DNI (o targeta d’identitat d’estranger o visat d’estudis) amb fotocòpia per a ser confrontada

Còpia compulsada del document o original i fotocòpia perquè puga compulsar-la el centre

• Certificació acadèmica oficial que acredite que reuneix el requisit a què es refereix l’article 2.2 de la present resolució

• Justificant del pagament de les taxes corresponents

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/

Taxes (matrícula ordinària): 22,31€ per al títol de tècnic i 27,89 per al títol de tècnic superior

Navegador recomanat: Internet Explorer

 

3. Actuacions i terminis

 

• Els centres educatius receptors de matrícules comunicaran a la Inspecció Territorial d’Educació corresponent el nombre de persones admeses per a cada mòdul professional i la proposta de comissions avaluadores fins a l’11 d’abril de 2017.

• Les direccions territorials comunicaran als centres educatius fins al 26 d’abril de 2017 les comissions avaluadores designades, el nombre d’alumnes que hauran d’examinar, indicant quan procedisca els/les alumnes matriculats/des en altres centres, i el lloc on han d’actuar. Les relacions d’alumnat de cada comissió, així com el lloc d’actuació de cada una, es faran públiques en els centres educatius receptors de les matrícules.

• Els centres, amb les comissions avaluadores, concretaran el procediment i publicaran abans del 28 d’abril de 2017 el calendari d’actuacions per informar i orientar els aspirants, el calendari de les proves, els criteris d’avaluació i el material i documentació amb què hauran d’acudir per a la realització.

• Les proves es realitzaran entre els dies 3 i 9 de maig de 2017, ambdós inclosos.

• Una vegada publicades les qualificacions, si els estudiants examinats volen presentar reclamacions, hauran de fer-ho en els tres dies hàbils següents al dia de publicació dels resultats; en el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió avaluadora ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president o la presidenta comunicarà per escrit a la persona interessada.

 

Castelló de la Plana, 16 de gener de 2016.

 

ÚLTIMES NOTÍCIES (26 d'abril de 2017): clicka ací per a accedir al calendari d'exàmens.

Les TIC

 tic

 

Revista Ribalta

Biblioteca

libros

Normalització Lingüística

banner