IES Francesc Ribalta (1917-2017)

 

   Logotip-2k  

  logo     FSEpos val carta eche insti

PDC

El Programa de Diversificació Curricular es una mesura d'atenció a la diversitat dissenyada per a l'alumnat, major de 16 anys, que ha presentat durant els primers cursos de l'ESO, dificultats generalitzades d'aprenentatge. Alumnat al qual, malgrat l'aplicació de mesures ordinàries d'atenció a la diversitat, presenta un alt risc de no assoliment dels objectius de l'etapa mentre cursa el currículum ordinari; però que al temps, manifesta un clar interés en obtenir el Títol de Graduat en E.S.O.

Programa de Diversificació Curricular a l'IES F. Ribalta.

Informació de PDC a la web de Consellería